logo

Rejestracja zmiany w Statucie Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 45/20082008-08-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące rejestracji w dniu 11 sierpnia 2008 roku zmiany §15 ust. 2 Statutu Spółki dokonanej uchwałą numer 32 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 r.

W §15 ust. 2 wykreślono zapis:

" Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających do kwoty pięćdziesięciu tysięcy złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego Członka Zarządu"

a w jego miejsce wprowadzono zapis o następującej treści:

"Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających do kwoty sto tysięcy złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego Członka Zarządu".

Pozostała część Statutu pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A..

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.