logo

Aktualizacja terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku
Raport nr 9/20092009-03-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 15 marca 2009 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) zmianie ulega data publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wskazana w raporcie bieżącym Grupy LOTOS S.A. nr 2 z dnia 30 stycznia 2009 roku.

Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że na podstawie §101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia Grupa LOTOS S.A. nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2009 r.

Zaktualizowane daty publikacji raportów okresowych Grupy LOTOS S.A. w 2009 roku:

1. Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2009 roku - 14 maja 2009 roku,
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2009 roku - 16 listopada 2009 roku.

2. Raport półroczny za I półrocze 2009 roku:

- Skonsolidowany raport półroczny (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową na podstawie § 83 ust. 3 wyżej wymienionego Rozporządzenia) - 31 sierpnia 2009 roku.

3. Raporty roczne za 2008 rok:

- Raport roczny jednostkowy za 2008 rok - 28 kwietnia 2009 roku,
- Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok - 28 kwietnia 2009 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.