logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową Shell
Raport nr 39/20152015-12-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 31.12.2014 do 23.12.2014 r., Grupa LOTOS S.A. podpisała z grupą kapitałową Shell umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 1,716 mld zł. i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 23.12.2015 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS paliw płynnych na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok. 1,09 mld zł.

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi około 25,2 mln zł. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.