logo

Rejestracja w KRS zmian Statutu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 31/20212021-09-14

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2021 z dnia 30 czerwca 2021 informującego o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.(„ZWZ”) Grupa LOTOS S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 13 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w KRS zmiany Statutu Spółki dokonane Uchwałą Nr 21 ZWZ i polegające na:§1.

Dokonuje się następujących zmian w »Statucie Grupy LOTOS S.A.:

 1.       W § 8 skreśla się ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

8. Zarząd może podjąć decyzję o transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym«.

a w jego miejsce wpisuje się ust. 8 o brzmieniu:

8. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym.

 

  1. 2.       W §9 dodaje się pkt 24 o treści:

24) przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

 3.       W §12 skreśla się ust. 1, 3, 4 i 5 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić do dwóch dni termin, o którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

5. Z zastrzeżeniem treści ust. 4 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

a w ich miejsce wpisuje się ust. 1, 3, 4 i 5 o treści:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto przewodniczący Rady Nadzorczej powinien zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Niezależnie od powyższych postanowień, przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach nagłych, powinien zwołać posiedzenie w terminie dwóch dni od dnia otrzymania wniosku. W takim wypadku przewodniczący Rady może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2, określając sposób przekazania zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Podjęte uchwały w tym trybie zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 4.       W § 12 dotychczasowa treść ust. 5 otrzymuje kolejną numerację jako ust. 6 (wraz z jednoczesnym uwzględnieniem zmiany odwołania w jego treści).

6. Z zastrzeżeniem treści ust. 5 i § 14 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający

powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Statut Grupy LOTOS 2021