logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2018 roku
Raport nr 29/20182018-10-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku:

• Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży  - 8,34 mld PLN
• Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT)  - 0,87 mld PLN
• Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) - 1,04 mld PLN 
• Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO)  - 0,89 mld PLN; w tym
           1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu  - 0,69 mld PLN
           2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego - 0,22 mld PLN.

Negatywny wpływ na wynik segmentu wydobywczego miał postój remontowy na obszarze Sleipner.

Szacunkowe wyniki operacyjne segmentów nie sumują się do szacunków wyniku skonsolidowanego z uwagi na korekty konsolidacyjne.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2018 roku nastąpi 30 października 2018 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne