logo

Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego
Raport nr 3/20082008-01-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż spółka nie zastosowała zasady nr 1.4 z działu II zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". Zasada nr 1.4 z działu II "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia." Niezastosowanie powyższej zasady ma charakter incydentalny i wynika z niemożliwości dochowania terminu publikacji kompletnych projektów uchwał wraz z uzasadnieniami a także pozostałymi materiałami związanymi z walnymi zgromadzeniami Spółki, który przypadał co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną na 22 stycznia 2008 roku datą NWZ. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Spółka zgodnie z § 39. ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, co najmniej na 8 dni przed terminem walnego zgromadzenia przekaże w formie raportu bieżącego projekty uchwał wraz z uzasadnieniem a także pozostałymi materiałami związanymi z walnym zgromadzeniem. Podstawą przekazania informacji jest §29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.