logo

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 32/20112011-11-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 8 listopada 2011 roku Pani Ewa Sibrecht-Ośka, Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., złożyła oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Pani Ewa Sibrecht-Ośka jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazała nowe wyzwania zawodowe.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.