logo

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Raport nr 8/20112011-02-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, zgodnie z którym ING Otwarty Fundusz Emerytalny, w wyniku zbycia akcji Spółki rozliczonych w dniu 2 lutego 2011 roku, obniżył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta poniżej 5%.

Przed zbyciem akcji ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 6.640.532 (sześć milionów sześćset czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje Grupy LOTOS S.A., stanowiące 5,11% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony do 6.640.532 głosy na WZA, co stanowiło 5,11% ogólnej liczby głosów.

W dniu 7 lutego 2011 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu ING znajdowało się 5.957.442 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwie) akcje Grupy LOTOS S.A., co stanowiło 4,59% jej kapitału zakładowego i uprawniało do 5.957.442 głosów na WZA Grupy LOTOS S.A., stanowiących 4,59% ogólnej liczby głosów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.