logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Varo Energy Supply Trading B.V.
Raport nr 11/20162016-03-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, do 18.03.2016r., Grupa LOTOS zawarła z Varo Energy Supply Trading B.V. umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 193 mln USD netto (tj. ok. 731 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 18.03.2016 r.) i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

26.11.2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Varo Energy Supply Trading B.V. zawarły umowę, której przedmiotem była sprzedaż do Varo Energy benzyny bezołowiowej (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 26.11.2015. wynosi ok. 102 mln USD netto (tj. ok 386 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 18.03.2016r.).        

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.