logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
Raport nr 26/20122012-07-04

W okresie od 01.05.2012r. do 04.07.2012r., Grupa LOTOS zawarła z Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 702 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

04.07.2012r., Grupa LOTOS i Mercuria Energy Trading SA podpisały umowę na czas określony (od 04.07.2012r. do 31.07.2012r.), której przedmiotem są dostawy ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS (największa pod względem wartości spośród wskazanych powyżej umów).  Wartość umowy z 04.07.2012r. wyniosła ok. 461 mln zł.
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.