logo

Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na XI kadencję
Raport nr 19/20202020-06-30

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2020 roku, w związku z zakończeniem X kadencji i wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki nowej XI kadencji następujące osoby, które pełniły również funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji:

- Pani Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca,

- Pani Katarzyna Lewandowska,

- Pan Piotr Ciach,

- Pan Dariusz Figura,                           

- Pan Adam Lewandowski,

- Pan Grzegorz Rybicki.

Pani Beata Kozłowska-Chyła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od dnia 25 maja 2016 roku. Od dnia 30 czerwca 2016 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady IX i X kadencji.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Dotychczas pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU S.A., członka Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. i PTE PZU S.A. oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU S.A. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie S.A. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

Obecnie Pani Beata Kozłowska-Chyła pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A.

Została w dniu 12 marca 2020 r. powołana w skład Zarządu PZU SA i powierzono jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

Pełni równocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Członka Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pani Beata Kozłowska-Chyła jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w Społecznej Radzie Sportu przy Minister Sportu.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

 

Pani Katarzyna Lewandowska funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zaczęła pełnić od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX kadencji, następnie kontynuowała ją w trakcie X kadencji.

W swojej karierze zawodowej od ponad 20 lat skupiona na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu doświadczenia w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami z udziałem Skarbu Państwa.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła wydział handlu wewnętrznego.

Aktualnie dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedzialna za wykonywanie zadań właścicielskich wobec m.in.  spółek o istotnych znaczeniu dla gospodarki państwa.

W swojej karierze zawodowej kierowała pracami departamentów nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwie Skarbu Państwa.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prócz sprawowania nadzoru właścicielskiego organizowała prace Departamentu Skarbu Państwa wprowadzając rozwiązania systemowe w zakresie wykonywania nadzoru zgodnie z nowym porządkiem prawnym wynikającym z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W ramach pracy w KPRM, jako dyrektor Departamentu Skarbu Państwa, koordynowała wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z tytułu posiadania akcji/udziałów w podmiotach.

Posiada wieloletnie doświadczenie członka organów nadzoru spółek prawa handlowego, w tym podmiotów przemysłu obronnego, PZU SA, Banku Ochrony Środowiska SA Aktualnie członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

Pan Piotr Ciach funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX i X kadencji.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Aktualnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zasiadał w Radach Nadzorczych takich spółek jak Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o., Telefony Podlaskie S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Tauron PE S.A.

Pan Dariusz Figura funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zaczął pełnić od dnia 27 stycznia 2016 roku, wchodząc w skład Rady IX i X kadencji, pełniąc też funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia warunki niezależności.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), kierunek informatyka oraz z wyróżnieniem studiów Executive MBA w Warsaw Business School at Warsaw University of Technology (wraz z HEC School of Management - Paris, London Business School i the Norwegian School of Economics).

Przez całe życie zawodowe zatrudniony w sektorze prywatnym, pracując m.in. dla dużych firm zagranicznych oraz jako konsultant UNIDO.

Obecnie pełniący funkcję Dyrektora Finansowego w spółce akcyjnej w sektorze prywatnym, odpowiedzialny za finanse (CFO) ale również za utrzymanie IT oraz zarządzanie ryzykiem w spółce.

Pan Adam Lewandowski funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku wchodząc w skład Rady IX i X kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia warunki niezależności.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnych) i radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (PeKaO S.A., BOŚ S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W latach 2006-2009 dyrektor wykonawczy Pionu Prezesa Zarządu, dyrektor Biura Spółki odpowiedzialny za obsługę organów statutowych PGNiG S.A., dyrektor Biura Kadr.

W latach 2013-2018 zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Grupie Kapitałowej PGNiG SA. Od 2018 roku zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Grupie PGE SA.

Pan Grzegorz Rybicki funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki zaczął pełnić od dnia 28 czerwca 2018 r. wchodząc w skład Rady X kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia warunki niezależności.

Pan Grzegorz Rybicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990–1992 odbył etatową aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a następnie w latach 1992–1994 odbył aplikację adwokacką. Zawód adwokata wykonuje od roku 1995 w ramach spółki adwokackiej w Warszawie. W roku 1993 odbył szkolenie i staż adwokacki w USA (Chicago), w ramach programu organizowanego przez American Bar Association, Naczelną Radę Adwokacką oraz De Paul University w Chicago.

W latach 1997 – 1998 r. ukończył Podyplomowe Studia z Zakresu Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, instytucie Prawa Własności intelektualnej. Od roku 2001 do 2018 był arbitrem Komisji Prawa Autorskiego powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przeszłości członek rad nadzorczych dużych spółek prawa handlowego. Od początku swojej praktyki zawodowej zajmuje się zagadnieniami sprawami związanymi z szeroko pojętym prawem handlowym, gospodarczym, obsługą i doradztwem prawnym na rzecz spółek prawa handlowego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszystkich powołanych na XI kadencję Członków Rady Nadzorczej Spółki, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.