logo

Korekta numeracji raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 24 kwietnia 2019
Raport nr 8/20192019-04-25

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej raport bieżący ESPI w sprawie wstrzymania odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo opublikowany w dniu 24 kwietnia 2019 roku oznaczony został numerem 7/2019, a tymczasem poprawnym wskazaniem powinien być numer 8/2019. W związku z powyższym, dla uporządkowania numeracji raportów Spółki, Spółka przekazuje korektę ww. raportu z poprawnym oznaczeniem jego numeracji.

Jednocześnie informujemy, że w pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawa prawną przekazania raportu jest § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.