logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a BP Polska Sp. z o.o.
Raport nr 5/20082008-01-15

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2008 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z BP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę dotyczącą sprzedaży oraz zakupu paliw płynnych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a BP Polska Sp. z o.o Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do 31 grudnia 2008 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi 1.300 mln złotych. Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 21.000 tys. złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.