logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.11.2012r.
Raport nr 39/20122012-11-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 28.11.2012r.:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 69.076.392 / 76,14% / 53,19%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.