logo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006
Raport nr 17/20072007-04-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje poniżej wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż wszystkie wskazane w poniższym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ir.lotos.pl : Raport bieżący nr 65/2006, 2006-12-28 -Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Raport bieżący nr 64/2006, 2006-12-28 - Remonty w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku w 2007 roku. Raport bieżący nr 63/2006, 2006-12-20 - Otwarcie postępowania likwidacyjnego wobec RC Paliwa Sp. z o.o. Raport bieżący nr 62/2006, 2006-12-08 - Objęcie aktywów finansowych o znaczącej wartości przez LOTOS Jasło S.A. Raport bieżący nr 61/2006, 2006-12-05 - Ustanowienie prokurenta Raport bieżący nr 60/2006, 2006-11-15 - Podpisanie kontraktu EPC na budowę instalacji HDS Raport bieżący nr 59/2006, 2006-11-09 - Złoże B23 - przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy i gazu w rejonie "Gotlandia". Raport bieżący nr 58/2006, 2006-10-25 - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PETRACO OIL COMPANY Ltd. Raport bieżący nr 57/2006, 2006-10-05 - Złoże B8 – koncesja na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego Raport bieżący nr 56/2006, 2006-10-04 - Uzupełnienie informacji skonsolidowanego raportu półrocznego PSr 2006 w zakresie wybranych danych finansowych Raport bieżący nr 55/2006, 2006-09-29 - Powołanie członków zarządu Grupy LOTOS S.A. – informacje uzupełniające Raport bieżący nr 54/2006, 2006-09-29 - Powołanie członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 53/2006, 2006-09-05 - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2006 rok. Raport bieżący nr 52/2006, 2006-08-29 - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Kuwait Petroleum Corporation. Raport bieżący nr 51/2006, 2006-08-24 - Realizacja Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. - wejście Spółki Petrobaltic na nowe złoża B8 i B23. Raport bieżący nr 50/2006, 2006-07-17 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. Raport bieżący nr 49/2006, 2006-06-29 - Zawarcie umów pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PKN Orlen S.A. Raport bieżący nr 48/2006, 2006-06-29 - Asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW S.A. Raport bieżący nr 47/2006, 2006-06-27 - Realizacja projektu PKRT – umowy na zakup reaktorów Raport bieżący nr 46/2006, 2006-06-27 - Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012 Raport bieżący nr 45/2006, 2006-06-26 - Ustanowienie prokurenta Raport bieżący nr 44/2006, 2006-06-26 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 43/2006, 2006-06-23 - Zbycie akcji Grupy LOTOS S.A. o wartości powyżej 5000 Euro przez osobę zarządzającą Raport bieżący nr 42/2006, 2006-06-23 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku Raport bieżący nr 41/2006, 2006-06-20 - Powołanie zarządu szóstej kadencji Grupy LOTOS S.A. – informacje uzupełniające Raport bieżący nr 40/2006, 2006-06-19 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku Raport bieżący nr 39/2006, 2006-06-19 - Powołanie Zarządu szóstej kadencji Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 38/2006, 2006-06-17 - Rezygnacja osoby nadzorującej Grupy LOTOS S.A. - uzupełnienie informacji Raport bieżący nr 37/2006, 2006-06-16 - Rezygnacja osoby nadzorującej Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 36/2006, 2006-06-14 - Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Spółki po 2005 roku. Raport bieżący nr 35/2006, 2006-06-06 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 19.06.2006 r. Raport bieżący nr 34/2006, 2006-06-05 - Przerwa w produkcji w LOTOS Jasło S.A. Raport bieżący nr 33/2006, 2006-05-29 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 32/2006, 2006-05-17 - Termin oraz porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 31/2006, 2006-05-16 - Zmiana oświadczenia Zarządu Grupy LOTOS S.A. dotyczącego zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce Raport bieżący nr 30/2006, 2006-05-04 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005 Raport bieżący nr 29/1/2006, 2006-05-04 - Korekta raportu bieżącego nr 29/2006 dotyczącego wpływu wyceny zapasów metodą LIFO na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2005 roku Raport bieżący nr 29/2006, 2006-04-28 - Wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2005 roku Raport bieżący nr 28/2006, 2006-04-27 - Korekta wcześniej opublikowanych prognoz wyników na 2005 rok Raport bieżący nr 27/2006, 2006-04-21 - Zmiana dat publikacji raportów okresowych Raport bieżący nr 26/2006, 2006-04-11 - Zawarcie umowy na dostawy wsadu pomiędzy LOTOS Ekoenergia S.A. i Shell Trading. Raport bieżący nr 25/2006, 2006-03-30 - Asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW S.A. Raport bieżący nr 24/2006, 2006-03-23 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 23/2006, 2006-03-10 - Ponowne uruchomienie instalacji hydrokrakingu w rafinerii Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 22/2006, 2006-03-09 - Zawarcie umowy przyrzeczonej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a spółką Slovnaft Polska SA Raport bieżący nr 21/2006, 2006-03-09 - Awaria instalacji hydrokrakingu w rafinerii Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 20/2006, 2006-03-07 - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Raport bieżący nr 19/2006, 2006-03-06 - Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. a LOTOS Partner Sp. z o.o. i Grupą LOTOS S.A. Raport bieżący nr 18/2006, 2006-02-28 - Tekst jednolity Statutu Grupy LOTOS S.A. Raport bieżący nr 17/2006, 2006-02-20 - Zmiana struktury kapitału zakładowego LOTOS Parafiny Sp. z o.o. Raport bieżący nr 16/2006, 2006-02-17 - Zbycie aktywów finansowych o znaczącej wartości przez LOTOS Czechowice S.A. Raport bieżący nr 15/2006, 2006-02-13 - Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS SA, LOTOS Partner Sp. z o.o. i BP Polska Sp. z o.o. Raport bieżący nr 14/2006, 2006-02-03 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Grupy LOTOS SA w dniu 30 stycznia 2006 roku Raport bieżący nr 13/2006, 2006-02-03 - Zawarcie trójstronnej umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS SA, LOTOS Partner Sp. z o.o. i Neste Polska Sp. z o.o. w miejsce rozwiązanej umowy handlowej. Raport bieżący nr 12/2006, 2006-02-01 - Zmiana wysokości kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny z o.o. Raport bieżący nr 11/2006, 2006-02-01 - Objęcie udziałów w LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS SA Raport bieżący nr 9/2006, 2006-01-31 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS SA z dnia 30 stycznia 2006 roku. Raport bieżący nr 8/2006, 2006-01-31 - Informacja o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Grupy LOTOS SA. Raport bieżący nr 10/2006, 2006-01-31 - Powołanie osób nadzorujących – informacja uzupełniająca Raport bieżący nr 7/2006, 2006-01-30 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA Raport bieżący nr 6/2006, 2006-01-27 - Informacja o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych w roku 2005. Raport bieżący nr 5/2006, 2006-01-20 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 30.01.2006 r. Raport bieżący nr 4/2006, 2006-01-18 - Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS SA raportów okresowych w 2006 roku. Raport bieżący nr 3/2006, 2006-01-09 - Zasady konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela. Raport bieżący nr 2/2006, 2006-01-06 - Nabycie przez LOTOS Serwis Sp. z o.o. udziałów spółki Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyjno – Handlowe RCRemo Sp. z o.o. oraz udziałów spółki Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o. o. Raport bieżący nr 1/2006, 2006-01-03 - Objęcie udziałów w LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. przez Spółkę LOTOS Czechowice SA Jednostkowy raport roczny R, 2006-04-17 Skonsolidowany raport roczny RS, 2006-04-17 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2006, 2006-09-28 Skonsolidowany raport kwartalny QSr nr 3/2006, 2006-11-14 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006, 2006-08-11 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2006, 2006-05-15 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2005, 2006-03-01 Zarząd Spółki oświadcza, że niektóre z powyższych informacji uległy dezaktualizacji. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie publicznej Art.65 ust.1