logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 października 2021 roku
Raport nr 37/2021 2021-10-14

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) w dniu 14 października 2021 roku.

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 98.329.515 / 66,24% / 53,19%

Nationale-Nederlanden OFE / 9.597.481 / 6,47% / 5,19%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623).