logo

Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy
Raport nr 11/2020 2020-05-11

Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za 2019 rok, tj.:
1)      przeznaczenia kwoty 184 873 362 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1 PLN,
2)      przeznaczenia pozostałej kwoty w wysokości 649 432 676,97 PLN na zasilenie kapitału zapasowego.

O wyżej wymienionej propozycji Zarządu, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 6 maja 2020 roku.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne