logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku
Raport nr 40/20162016-09-14

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 września 2016 roku:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 98.329.515 / 76,48% / 53,19%

Nationale Nederlanden OFE / 9.000.000 / 7,00% / 4,87%

OFE PZU „Złota Jesień” / 8.000.000 / 6,22% / 4,33%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.