logo

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok
Raport nr 41/20072007-09-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok. Prognoza została przygotowana z zastosowaniem międzynarodowych standardów rachunkowości. Wybrane prognozowane wielkości dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2007 roku: Prognozowane wydobycie ropy naftowej w tys. ton: 202,20 Prognozowany przerób ropy naftowej w tys. ton: 6.079,21 Wybrane prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w mln zł) zgodne z MSSF Przychody ze sprzedaży: 12.830 Wynik operacyjny: 659 Wynik brutto: 834 Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 634 Podstawy oraz istotne założenia, przy których została opracowana prognoza na 2007 rok: Średnioroczny kurs USD/PLN: 2,82 Średnioroczna cena baryłki ropy naftowej typu BRENT DTD (USD/bbl): 68,66 Średnioroczny dyferencjał ropy naftowej URAL Rotterdam – BRENT DTD (USD/bbl): 3,40 Średnioroczna cena Premium Unleaded CIF NWE High 95 (USD/t): 686,18 Średnioroczna cena ON 10 ppm NWE CIF High (USD/t): 639,76 Zakładany udział Grupy LOTOS S.A. w krajowym rynku paliw: 25,9% Ocena możliwości realizacji prognoz oraz ewentualna ich weryfikacja będzie dokonywana przez wyznaczoną do tych celów komórkę organizacyjną. Zarząd w oparciu o uzyskane dane, będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognoz oraz ewentualnej ich korekty wraz ze wskazaniem kryteriów tej oceny. Informacje dotyczące możliwości realizacji prognoz będą zamieszczane w raportach okresowych Grupy LOTOS S.A. za kolejne kwartały roku 2007. Istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w formie raportu bieżącego. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.