logo

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 33/20192019-10-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż w dniu 11 października 2019 roku, Pan Mariusz Jerzy Golecki złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.