logo

Powołanie Zarządu siódmej kadencji Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 21/20092009-06-25

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu Spółki siódmej, wspólnej  kadencji, następujących osób:

Pana Pawła Olechnowicza na funkcję Prezesa Zarządu,
Pana Marka Sokołowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
Pana Mariusza Machajewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
Pana Macieja Szozda na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Paweł Olechnowicz
Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania. W 1977 roku rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od roku 2001 kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting. Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12 marca 2002 roku. Zarządza i kieruje całokształtem działalności Grupy LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność za powyższy zakres działania. Pełni również obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia do czasu powołania nowych członków Zarządu.
Pan Paweł Olechnowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A.

Pan Marek Sokołowski
Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania. W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 roku. Od 1990 roku jako Dyrektor Techniczny i członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996-2000. Od połowy 2000 roku pracował jako Szef Służb Technicznych i Prokurent Spółki. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 kwietnia 2002 roku. Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii i pionu rozbudowy rafinerii realizującego Program 10+ oraz ponosi odpowiedzialność za powyższy zakres działania.
Pan Marek Sokołowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A.


Pan Mariusz Machajewski
Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii. W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W roku 1997 rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS), od 1999 roku kierował służbami kontrolingu spółki. Od połowy 2002 roku zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Od kwietnia 2005 roku do czerwca 2006 roku był również Prokurentem Spółki. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 czerwca 2006 roku. Zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy oraz ponosi odpowiedzialność za powyższy zakres działania.
Pan Mariusz Machajewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.