logo

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
Raport nr 21/20162016-06-01

Zarząd Spółki Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 28 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zmieniony porządek obrad obejmuje:


1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.
10. Pokrycie straty netto Spółki za rok 2015.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zgłoszony przez Skarb Państwa punkt porządku obrad został oznaczony numerem 13 zmienionego porządku obrad.
Projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

projekty uchwal akcjonariusza Skarb Panstwa.pdf