logo

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Grupy Lotos S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2012r.
Raport nr 12/20132013-05-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwały w sprawie propozycji podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2012r., podjętej w dniu  16.05.2013r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwała Zarządu Grupy LOTOS S.A. o podziale zysku za 2012