logo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 7/20192019-04-18

Grupa LOTOS S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 178/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)  z dnia 3 czerwca 2005 roku oraz §36, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW uchwałą nr 340/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, postanowił wprowadzić z dniem 29 kwietnia 2019 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 (jedną) akcję serii A Grupy LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczoną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLLOTOS00033”.

Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu GPW, wprowadzenie do obrotu, z dniem 29 kwietnia 2019 roku, 1 akcji Grupy LOTOS S.A. nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 29 kwietnia 2019 roku zamiany tej akcji na akcję zwykłą na okaziciela oraz jej asymilacji w dniu 29 kwietnia 2019 roku, z akcjami Grupy LOTOS S.A. będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §17 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.