logo

Finalizacja zakupu udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych
Raport nr 48/20082008-08-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2008 z dnia 20 maja 2008 roku informuje, że po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających z dniem 29 sierpnia 2008 roku spółka LOTOS E&P Norge AS nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr 316, 316B, 316CS i 316DS na Morzu Północnym. Zakupione koncesje obejmują złoże YME, znajdujące się w odległości 110 km od brzegu w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego, wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym.

 

Wartość opisywanej umowy wynosi 52,5 mln USD (tj. 119,1 mln zł wg. średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 sierpnia 2008 roku) która zostanie powiększona o kwotę wynikającą z poniesionych przez spółkę Revus Energy nakładów inwestycyjnych w uzgodnionym przez strony okresie poprzedzającym dzień nabycia praw i obowiązków związanych z ww. koncesjami w wysokości ok. 12 mln USD (tj. 27,2 mln zł wg. średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 sierpnia 2008 roku). Pozostałe do poniesienia nakłady inwestycyjne licząc od dnia 29 sierpnia 2008 (przypadające na 10% udział w złożu Yme) związane z uruchomieniem produkcji wynoszą ok. 65 mln USD (tj. 147,5 mln zł wg. średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 sierpnia 2008 roku).

 

Zasoby wydobywalne ropy naftowej złoża Yme, odpowiadające dziesięcioprocentowemu udziałowi LOTOS E&P Norge AS, oszacowane przez operatora (firma Talisman), wynoszą 6,8 mln baryłek (ok. 900 tys. ton). Rozpoczęcie wydobycia ze złoża planowane jest na drugą połowę 2009 r.

 

W związku z nabyciem praw i obowiązków związanych z własnością 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr 316, 316B, 316CS i 316DS na Morzu Północnym Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje ponadto, że spółka Petrobaltic S.A. (w 69% zależna od Grupy LOTOS S.A.) będąca 100% właścicielem LOTOS E&P Norge AS wystawiła bezwarunkową i nieodwołalną gwarancję za działania LOTOS Exploration & Production Norge AS w zakresie poszukiwań i wydobycia na norweskim szelfie kontynentalnym. Wystawienie gwarancji przez Petrobaltic S.A. było niezbędne w związku z uwarunkowaniami formalno-prawnymi stawianymi przez rząd Norwegii inwestorom działającym na norweskim szelfie kontynentalnym.

 

Spółka Petrobaltic S.A. w wystawionej gwarancji potwierdziła, iż zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność finansową tytułem zabezpieczenia wszelkich zobowiązań mogących powstać w związku z działalnością spółki LOTOS E&P Norge AS w ramach poszukiwań i wydobycia naturalnych złóż znajdujących się pod dnem morza, w tym składowania i transportu przy pomocy innych środków transportu niż statki na norweskim szelfie kontynentalnym.

 

Spółka Petrobaltic S.A. zobowiązała się ponieść odpowiedzialność za:

  1. ewentualne wszelkie zobowiązania, jakich podejmie się LOTOS E&P Norge AS wobec norweskiego państwa, gminy lub innych oficjalnych instytucji norweskich,
  2. ewentualną wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym regresową, jaką ponosi LOTOS E&P Norge AS zgodnie z norweskim prawem za szkody związane z zanieczyszczeniem środowiska, jak również uszkodzenia ciała osób wobec norweskiego państwa, gminy norweskiej lub innych oficjalnych instytucji norweskich oraz osób fizycznych, w tym firm, stowarzyszeń i innych organizacji.

W związku z rozpoczęciem przez spółkę LOTOS E&P Norge AS działalności operacyjnej w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej wartość szacunkowych potencjalnych roszczeń wynikających z ww. gwarancji może przekroczyć wartość 10% kapitałów własnych emitenta. W przypadku wystąpienia roszczeń których wartość przekroczy ww. kwotę Spółka poinformuje o tym fakcie w odrębnym komunikacie.

 

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.