logo

Korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok
Raport nr 21/20082008-05-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w związku z badaniem przez biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2007 rok, w dniu dzisiejszym powziął informację o ostatecznej wysokości wyniku operacyjnego uwzględniającego konieczności odmiennego ujęcia, w stosunku do sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za cztery kwartały 2007 roku, skutków wyceny instrumentów finansowych. Efektem ww. zmiany jest obniżenie wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2007 rok na rzecz skonsolidowanych przychodów finansowych co skutkuje obniżeniem wyniku operacyjnego Grupy. W związku z powyższym Zarząd Grupy LOTOS S.A. dokonuje korekty prognozowanej wielkości wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2007 rok, który został opublikowany w raporcie bieżącym nr 46/2007 w dniu 12 listopada 2007 roku. W opublikowanej w dniu 12 listopada 2007 roku prognozie, zakładano osiągnięcie skonsolidowanego wyniku operacyjnego na poziomie 795 mln zł. Nowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok zakłada osiągnięcie skonsolidowanego wyniku operacyjnego na poziomie 714 mln zł. Pozostałe prognozowane wielkości dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok, które zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 46/2007 w dniu 12 listopada 2007 roku pozostają na niezmienionym poziomie i kształtują się następująco: Wybrane prognozowane wielkości dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w 2007 roku: Prognozowane wydobycie ropy naftowej w tys. ton: 192,3 Prognozowany przerób ropy naftowej w tys. ton: 6.194 Wybrane prognozowane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (w mln zł) zgodne z MSSF: Przychody ze sprzedaży: 12.935 Wynik brutto: 927 Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 713 Podstawy oraz istotne założenia, przy których została opracowana prognoza na 2007 rok: Średnioroczny kurs USD/PLN: 2,78 Średnioroczna cena baryłki ropy naftowej typu BRENT DTD (USD/bbl): 72,13 Średnioroczny dyferencjał ropy naftowej URAL Rotterdam – BRENT DTD (USD/bbl): 3,24 Średnioroczna cena Premium Unleaded CIF NWE High 95 (USD/t): 708,03 Średnioroczna cena ON 10 ppm NWE CIF High (USD/t): 671,5 Zakładany udział Grupy LOTOS S.A. w krajowym rynku paliw: 25,9% Ostateczne podsumowanie wykonania prognozy wyników finansowych za 2007 rok zawarte zostanie w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2007 rok, którego publikacja zaplanowana jest na 8 maja 2008 roku. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 25 oraz §31 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.