logo

Zmiana terminu publikacji przez Grupę LOTOS S.A. raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.
Raport nr 9/20212021-03-10

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok, wyznaczony zgodnie z raportem bieżącym 3/2021 pierwotnie na dzień 12 marca 2021 roku, zostaje przesunięty na dzień 31 marca 2021 roku.

Raport roczny za 2020 rok zawierać będzie:

• skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,

• jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

Ponadto Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej” zostanie przekazane w dniu 31 marca 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).