logo

Zawarcie umowy kredytowej na refinansowanie obecnego kredytu przeznaczonego na finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 32/20122012-10-10

W dniu 10.10.2012r. Grupa LOTOS oraz konsorcjum pięciu banków, w skład którego wchodzą:

- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,
- BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie,
- ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach,
- NORDEA BANK AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie,
- SOCIETE GENERALE S.A. z siedzibą w Paryżu,

podpisały umowę kredytową, na mocy której zrefinansowany zostanie obecny kredyt przeznaczony na finansowanie zapasów Spółki, udzielony Grupie LOTOS na podstawie umowy kredytowej z 20.12.2007r. z późniejszymi zmianami przez konsorcjum banków w skład którego wchodzą: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie oraz NORDEA BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Gdyni (raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 55/2007 z 20.12.2007r. oraz raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 27/2011 z 23.08.2011 r.).

Przedmiotem zawartej umowy kredytowej jest kredyt rewolwingowy na łączną kwotę 400 milionów USD (tj 1 268 milionów PLN według kursu średniego NBP z 10.10.2012r.), przeznaczony na finansowanie/refinansowanie zapasów Grupy LOTOS. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy od 20.12.2012r., z możliwością jego przedłużenia przez strony o kolejne okresy 12-miesięczne. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest umowa zastawu rejestrowego na zapasach Spółki (wraz z powiązanymi cesjami praw wynikających z umów na przechowywanie zapasów i umów ubezpieczeniowych) oraz umowa zastawu na wierzytelnościach pieniężnych wynikających z umowy na prowadzenie rachunków bankowych Grupy LOTOS, związanych z powyższą umową kredytową (wraz z pełnomocnictwem do dysponowania tymi rachunkami). Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym zapisy dotyczące kar nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została zawarta z warunkiem zawieszającym, tzn. wejdzie w życie w momencie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki o wyrażeniu zgody na jej realizację.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.