logo

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez LOTOS Exploration and Production Norge na Norweskim Szelfie Kontynentalnym
Raport nr 30/20152015-10-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 października 2015 roku powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy LOTOS Exploration and Production Norge AS („LOTOS Norge”), spółką zależną Emitenta, należącą do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic, a ExxonMobil Exploration and Production Norway AS z siedzibą w Stavanger, w Norwegii, umowy z dnia 30 października 2015 roku dotyczącej nabycia pakietu aktywów w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Pakiet obejmuje udziały w obszarze Sleipner oraz składa się z 15% udziałów w złożach produkcyjnych: Sleipner Ost, Sleipner Vest, Gungne oraz Loke (operatorem na wszystkich ww. złożach jest spółka Statoil). Sleipner stanowi jeden z kluczowych tzw. „hubów” gazowych (tj. centrum dystrybucji) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, połączonym rurociągami z Europą kontynentalną i Wielką Brytanią. Nabyty pakiet obejmuje dodatkowo 28% udział w złożu Alfa Sentral, które jest w fazie przygotowania do zagospodarowania. Rozpoczęcie produkcji z tego złoża szacowane jest na 2020 rok.

Szacowana średnia dzienna wielkość produkcji na 2015 rok z przejętych złóż, przypadająca na LOTOS Norge, to około 16 000 boe/d, (tj. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie) w proporcjach 70% gazu do 30% kondensatu, tj. lekkiej ropy. Szacowana średnia dzienna wielkość produkcji na lata 2016 – 2018 to około 9 500 boe/d. Rezerwy wydobywalne produkcyjnych złóż gazu (70%) i kondensatu (30%) przypadające na przejęte przez LOTOS Norge udziały w kategorii rezerw 2P (tj. pewnych i prawdopodobnych) kształtują się na poziomie 20,8 mln boe, (tj. baryłek ekwiwalentu ropy). Rezerwy odkrytych obiektów przed zagospodarowaniem określone w kategorii 2C (tj. rezerw warunkowych)  wynoszą dla udziału LOTOS Norge 17,6 mln boe. 

Szacunkowa cena zakupu wynosi 160 mln USD, tj. ok. 620 mln PLN. Dodatkowa płatność 25 mln USD, tj. ok. 97 mln PLN, uzależniona jest od zatwierdzenia planu zagospodarowania dla złoża Alfa Sentral przez norweskiego regulatora (tj. Ministerstwo Ropy i Gazu). Ww. wartości zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP z dnia 30 października 2015 r. Dodatkowo strony uzgodniły mechanizm kompensacji ceny uzależniony od kształtowania się cen ropy w latach 2016 – 2020.  

Transakcja zostanie sfinansowana z środków własnych spółki LOTOS Norge. 

Przejęcie pakietu aktywów w obszarze Sleipner potwierdza zaangażowanie Spółki w budowanie silnej pozycji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Akwizycja jest elementem realizacji strategicznego celu wydobywczego Spółki oraz działań prowadzących do odzyskiwania środków zainwestowanych w projekt YME. 

Umowa zakupu udziałów została zawarta pod warunkami zawieszającymi m.in. uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie pozwalającym na zamknięcie transakcji do końca 2015 roku. Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2015 roku. 

Poza wskazaną powyżej umową nie istnieją powiązania formalne pomiędzy Emitentem, jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi a zbywającym aktywa - spółką Exxon Mobil Exploration and Production Norway AS i jej osobami zarządzającymi. 

Nabywane aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że ich szacowana wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim