logo

Nowa modelowa marża rafineryjna Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 5/20212021-02-10

W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na światowych rynkach na zyskowność rafinerii Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) powraca do publikacji modelowej marży rafineryjnej i udostępnia zaktualizowany, dostosowany do nowej struktury uzysków produktów model kalkulacji marży, uwzględniający zwiększoną kompleksowość przerobu ropy naftowej na skutek realizacji Projektu Efektywnej Rafinacji („Projekt EFRA”), a także szeregu pomniejszych inwestycji poprawiających efektywność przerobu, w tym Węzła Odzysku Wodoru.

Nowa modelowa marża rafineryjna zastępuje poprzednią marżę, opublikowaną w dniu 27 czerwca 2016 roku raportem bieżącym nr 26/2016 (link: https://inwestor.lotos.pl/1185/p,194,i,910/raporty_i_dane/raporty_biezace/korekta_metodologii_kalkulacji_modelowej_marzy_rafineryjnej_grupy_lotos_sa). W związku z procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającą się strukturą produktów dotychczasowa modelowa marża rafineryjna przestała przedstawiać zyskowność rafinerii oraz odzwierciedlać strukturę uzysków, przez co jej publikacja została zawieszona w październiku 2019 roku.

Zaktualizowana metodyka kalkulacji marży modelowej przedstawia się następująco:

Matematycznie wyrażony wzór na marżę modelową Grupy LOTOS S.A.:

Modelowa marża rafineryjna [USD/baryłka] = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna + 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) – koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia gazu ziemnego)

Prezentowany model operuje na uproszczonych założeniach, tj.:

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy północno - zachodniej publikowanych przez Refinitiv. W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A.

Wartości modelowej marży rafineryjnej w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, rocznym i dziennym
(tj. 5-dniowa średnia krocząca) publikowane będą na stronie relacji inwestorskich Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2021

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2021