logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku
Raport nr 18/20152015-06-02

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 1 czerwca 2015 r. :

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 98.329.515/ 75,82%/ 53,19%

ING OFE / 11.740.000/ 9,05%/ 6,35%

OFE PZU „Złota Jesień” / 9.100.000/ 7,02%/ 4,92%

W  obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu  1 czerwca 2015 r. ogłoszono przerwę. wznowienie obrad ZWZ nastąpi w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.