logo

Spełnienie wszystkich warunków zawieszających uruchomienie kredytu na finansowanie Programu EFRA na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z konsorcjum instytucji finansowych
Raport nr 28/20152015-10-09

W uzupełnieniu raportów bieżących nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz nr 27/2015 z dnia 7 września 2015 roku, dotyczących, m.in. zawarcia przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy LOTOS S.A., umowy kredytowej z konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Agent kredytu”), Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale, na finansowanie realizacji Programu EFRA, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym LOTOS Asfalt Sp. z o.o. otrzymała potwierdzenie od Agenta kredytu o spełnieniu warunków zawieszających uruchomienie środków z ww. umowy kredytowej, co umożliwia rozpoczęcie wykorzystywania środków w ramach tego kredytu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.