logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 44/20122012-12-21

21.12.2012 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z Petraco Oil Company Ltd. z siedzibą w Guernsey, na dostawę dla Grupy LOTOS, w okresie od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2015 r. 7,2 mln ton ropy naftowej. 

Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń” lub w określonych sytuacjach drogą morską.  Szacowana wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi około 17,7 mld PLN wg kursu średniego NBP dla USD z dnia 21.12.2012r.  

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu niedostarczenia lub nieodebrania, których wysokość nie przekracza 3,8 mln PLN w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości rocznych.  Umowa nie zawiera zapisów przewidujących uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.  Postanowienia o karach umownych wraz z pozostałymi warunkami umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.