logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2010 roku oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 7/20102010-01-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje terminy przekazywania raportów okresowych przez Grupę LOTOS S.A. w 2010 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za:
- IV kwartał 2009 roku - 23 lutego 2010 roku,
- I kwartał 2010 roku - 6 maja 2010 roku,
- III kwartał 2010 roku - 4 listopada 2010 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2010 roku - 26 sierpnia 2010 roku.
Jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A. za 2009 rok - 30 kwietnia 2010 roku.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2009 rok - 30 kwietnia 2010 roku.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)  (dalej: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych) Grupa LOTOS S.A. nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.


Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.
Zarząd Grupy LOTOS S.A. oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będą:
- kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
- kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowany raport półroczny
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z §83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zawierać będzie:
- półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.,
- półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1 oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).