logo

Wypłata dywidendy za 2006 rok
Raport nr 23/20072007-05-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku Grupy LOTOS S.A. za 2006 rok. Zgodnie z przyjętą uchwałą: na kapitał zapasowy przeznacza się 365.781.884,93 zł, na wypłatę dywidendy przeznacza się 40.932.000 zł, tj. 0,36 zł na 1 akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na nie później niż 31 lipca 2007 roku. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §39 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.