logo

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
Raport nr 17/20182018-06-28

 

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku  ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w tym samym miejscu.

Uchwały, które zostały podjęte w dniu 28 czerwca 2018 roku, do chwili ogłoszenia przerwy, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach nie miało miejsce odstąpienie przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu podczas obrad ZWZ zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwał nr 3,4,5,7,8 ,9,10,11,12,13,14, 15,16,17.

Szczegółowa opdstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 5, 6, 7, i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Uchwały WZA 28 czerwca 2018