logo

Powołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 26/20102010-06-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2010 r. do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji powołane zostały następujące osoby:
- Pani Ewa Sibrecht - Ośka– Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Rafał Lorek– Członek Rady Nadzorczej.

Pani Ewa Sibrecht – Ośka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa. Od 1994 r. radca prawny - aplikacja radcowska w Warszawie. Od 1991 do 2001 r. zatrudniona w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. Równolegle: 1992 - 1995 – zatrudnienie w banku, 1995-1996 zatrudniona w Kancelarii Prawniczej Baker McKenzie, 1998-2001 Kancelaria Prawnicza Cavere, 2000-2001 zatrudniona w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2001-2006 pracowała w Nafcie Polskiej S.A. W roku 2007 r. - radca prawny w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Nadzoru Właścicielskiego Od listopada 2007 r. radca ministra w DNWiPI w Ministerstwie Skarbu Państwa; od maja 2009 r. Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Pani Ewa Sibrecht-Ośka uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o doradztwie podatkowym i ustawie o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Ponadto uczestniczyła w procesie prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej - uczestnictwo w projekcie przygotowania zbycia akcji spółek inwestorom, w tym odbiór analiz przedprywatyzacyjnych, umowy z prywatyzowanymi spółkami oraz negocjacje umów z inwestorami w tym zagadnienia pomocy publicznej.

Pan Rafał Lorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Większość jego kariery zawodowej związana jest z rynkiem kapitałowym w Polsce. Pracował dla szeregu największych instytucji świadczących usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz wealth management. Pan Lorek rozpoczął swoja karierę zawodowa pracując jako makler w Banku Handlowym a następnie Societe Generale Securities Polska w latach 1995 – 2000. W okresie od 2001 do 2005 pracował w CA IB Investment Management S.A. na stanowisku Account Managera a następnie Zastępcy Dyrektora Zespołu Account Managerów. W latach 2005 – 2007 pracował jako Senior Wealth Manager w Citibank Polska. Następnie w latach 2007 – 2008 pracował w Bank Sal. Oppenheim Jr. & CIE Austria AG na stanowisku Wiceprezesa odpowiedzialnego za private banking. Od roku 2008 prowadzi własna firmę konsultingowa R.S.P. LOREK.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Lorek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Jednocześnie Pan Rafał Lorek oświadczył, że spełnia kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), tym samym spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Informacje dot. Pani Ewy Sibrecht - Ośka o niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki zostaną przekazane niezwłocznie po otrzymaniu stosownego oświadczenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.