logo

Zawarcie umowy na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. LPG do LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w miejsce rozwiązanej umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. oraz LOTOS Gaz S.A.
Raport nr 44/20092009-12-15

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2009 r. pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (całkowicie kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A.) podpisana została umowa sprzedaży gazu płynnego propan-butan (LPG) do spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Umowa została zawarta na czas określony od 16 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2019 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosi  1,5 mld zł.
Szacunkowa maksymalna wartość kar umownych za niewykonanie umowy przez którąkolwiek ze stron o okresie jej obowiązywania wynosi ok. 112,5 mln zł. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Zarząd informuje jednocześnie, że z dniem 15 grudnia 2009 rozwiązana została umowa znacząca zawarta w dniu 1 sierpnia 2004 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. gazu płynnego do spółki LOTOS Gaz S.A. (dawniej LOTOS Mazowsze S.A., spółki w 100% kontrolowanej przez Grupę LOTOS S.A.).

Rozwiązanie powyższej umowy, jak również zawarcie nowego kontraktu ze spółką LOTOS Paliwa Sp. z o.o., wynika z wprowadzanych zmian w organizacji handlu w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Nie przewiduje się istotnych skutków finansowych wypowiedzenia umowy ze spółką LOTOS Gaz S.A. w wymiarze skonsolidowanym Grupy Kapitałowej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 oraz §5 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.