logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową Statoil
Raport nr 37/20152015-12-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 24.12.2014 r. do 23.12.2015 r., Grupa LOTOS S.A. podpisała z grupą kapitałową Statoil umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 3,161 mld zł. i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 23.12.2015 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS paliw płynnych na rzecz Statoil Fuel & Retail Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok. 2,96 mld zł.

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi około 83 mln zł. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.