logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2021 roku
Raport nr 29/2021 2021-07-27

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki za 2 kwartał 2021 roku.

  1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,42 mld PLN.
  2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony EBITDA LIFO”): 1,00 mld PLN, w tym:
  1. Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 1,08 mld PLN.

 

Spółka informuje, że w omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpływ będą mieć poniższe zdarzenia:

  1. Saldo odwróceń odpisów na aktywach trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,22 mld PLN (podwyższające wynik raportowany).
  2. Efekt LIFO w wysokości 0,30 mld PLN (podwyższający wynik raportowany).

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

  1. Wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2 kwartału 2021 roku spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu wg metodyki LIFO ropy wycenionej przy niższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca – wystąpił tzw. efekt „tanich warstw ropy naftowej” (wycenionych po istotnie niższym koszcie jednostkowym).
  2. Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu wyceny zapasów, który spowodował, przy znacznych wahaniach cen ropy naftowej, zaburzenie wyniku wg LIFO danego okresu i nie ma wpływu na przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej.
  3. Spółka szacuje wyżej wymieniony pozytywny efekt dla wyniku wg LIFO na ~0,09 mld PLN, tj. oczyszczony EBITDA LIFO jest dzięki niemu wyższy o ~0,09 mld PLN. Efekt ten jest przeciwny do efektu „drogich warstw ropy naftowej” w 2 kwartale 2020 roku, który wpłynął na obniżenie oczyszczonego EBITDA LIFO o ~0,37mld PLN (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku).

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 1 półrocze 2021 roku, którego publikacja odbędzie się 12 sierpnia 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.