logo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 22/20152015-06-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2015 roku, podczas wznowionych po przerwie obrad  Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Panią Magdalenę Bohusz-Boguszewską ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powołując w jej miejsce Panią Katarzynę Iskrę na Członka Rady Nadzorczej.

Pani Katarzyna Iskra jest absolwentką Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo), Studium Prawa Niemieckiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2003 roku zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach w zakresie procesów przekształceń własnościowych, innowacyjności i rozwoju oraz nadzoru właścicielskiego. Obecnie pełni funkcję Radcy Ministra w Departamencie Spółek Kluczowych.

Posiada doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, w tym m.in. jako pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółek Totalizator Sportowy Sp. Z o.o. oraz spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., członka Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Chorzów S.A. oraz członka Rady Nadzorczej spółki Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa – Kraków S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Katarzyna Iskra nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.