logo

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego LOTOS Exploration and Production Norge A.S.
Raport nr 26/20082008-05-28

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2008 z dnia 19 maja br. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 27 maja 2008 roku przez norweski Rejestr Przedsiębiorców Bronnoysundregistrene, podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Exploration and Production Norge A.S. i objęcia przez Petrobaltic S.A. (spółkę w 69% zależną od Grupy LOTOS S.A.) nowych akcji powstałych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS E&P Norge AS. Zmiana wysokości i struktury kapitału nastąpiła na podstawie zakończenia procedury rejestracji podniesienia kapitału zakładowego LOTOS E&P Norge AS, opisanej w raporcie bieżącym nr 22/2008 z dnia 19 maja br. Kapitał zakładowy spółki LOTOS E&P Norge AS po rejestracji jego podwyższenia wynosi 40 mln NOK (tj. 17.276 tys. zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 28 maja br.) i dzieli się na 40 mln równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1 NOK za jedną akcję, z których wynika 40 mln głosów. W wyniku rejestracji Petrobaltic S.A. objął akcje w ilości 32 mln o łącznej wartości nominalnej 32 mln NOK pokrywając je w całości gotówką. Akcje są równe i niepodzielne oraz stanowią 80% podwyższonego kapitału zakładowego LOTOS E&P Norge AS. Pozostałe 20% akcji posiada Grupa LOTOS S.A. Podstawowym przedmiotem działalności spółki LOTOS E&P Norge jest poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym. Spółka została dokapitalizowana w drodze emisji nowych akcji w celu dalszego rozwoju działalności. Petrobaltic S.A. został inwestorem E&P Norge AS jako spółka wiodąca Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.