logo

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 10/20182018-06-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała do składu zarządu Spółki X wspólnej kadencji Pana Roberta Sobkowa, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Finansowych (z dniem 11 czerwca 2018 roku).

Pan Robert Sobków złożył oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz, że jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. Życiorys zostanie przekazany odrębnym raportem.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.