logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Eminent Energy Ltd.
Raport nr 39/20112011-04-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2011. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z firmą Eminent Energy Ltd z siedzibą w Nikozji, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. w miesiącu kwietniu 2011 ropy naftowej typu REBCO. Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń”.


Łączna wartość netto umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w ostatnich 12 miesiącach wynosi ok. 240,56 mln USD (tj. 670,27 mln PLN) i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród ww. umów jest umowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. w miesiącu kwietniu 2011 r. ropy naftowej typu REBCO, której szacunkowa wartość netto wynosi 84,82 mln USD (tj. 237,38 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 6 kwietnia 2011 r.).

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.