logo

Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a BP Polska S.A.
Raport nr 51/20092010-01-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z BP Polska S.A.  z siedzibą w Krakowie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz BP Polska S.A. 

Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi 2,4 mld złotych.
Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi  44 mln złotych.

Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.