logo

Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
Raport nr 1.11.20072007-03-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 8 marca 2007 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany struktury kapitału zakładowego spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o. wynosi 302,5 tys. PLN i dzieli się na 605 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN za jeden udział, z których wynika 605 głosów. Zmiana struktury kapitału nastąpiła na podstawie podpisanej w dniu 20 grudnia 2006 roku umowy sprzedaży udziałów spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o. przez udziałowców mniejszościowych na rzecz Grupy LOTOS S.A. W wyniku transakcji Grupa LOTOS S.A. objęła 12,56% udziałów, stając się właścicielem łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o. (przed ww. transakcją Grupa LOTOS S.A. posiadała 87,44% kapitału zakładowego spółki LOTOS Ochrona Sp. z o.o.). Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.