logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Shell Polska Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej
Raport nr 57/20072007-12-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 27 grudnia 2007 r. umowy sprzedaży paliw pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Shell Polska Sp. z o.o. Umowa dotyczy dostaw paliw płynnych na rzecz Shell Polska Sp. z o.o. i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. Szacunkowa wartość opisywanej umowy, która jest największa pod względem wartości w grupie umów zwartych z Shell Polska Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy. wynosi ok. 380.000 tys. zł. Zgodnie z postanowieniami umowy maksymalna szacunkowa wysokość kar umownych może wynieść 6.000 tys. zł. Poza wskazanymi powyżej umowa nie zawiera zapisów, które umożliwiałyby dochodzenie na zasadach ogólnych kwot należnych z tytułu niewykonania zobowiązań przez którąś ze stron. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Shell Polska Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła szacunkową wartość 660.000 tys. zł i tym samym przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.