logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.06.2013r.
Raport nr 15/20132013-06-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 28.06.2013r. wraz z informacją o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Ponadto, Zarząd informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego  porządku obrad.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7, pkt 8 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. z dnia 28.06.2013