logo

Dopuszczenie i Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 1/20112011-01-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 16/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 16.173.362 (szesnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
Na podstawie wyżej wymienionej uchwały Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 10 stycznia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o których mowa powyżej.
Zgodnie z zapisami powyższej uchwały wprowadzenie akcji do obrotu z dniem 10 stycznia 2011 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 stycznia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLLOTOS00025.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim