logo

Zamieszczenie na stronie internetowej Grupy LOTOS S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych za 2020 rok
Raport nr 12/20212021-04-06

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmujące dane dotyczące Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020 zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki: https://inwestor.lotos.pl/193/r,2020/raporty_i_dane/raporty_roczne

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych zostało zawarte jako rozdział 13 w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

Podstawa prawna: §5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.